Full seier: Drøbakadvokatene vant boligsak i tingretten- erstatning etter redusert utsikt

Advokat Thor Gunnar Austin representerte en klient som hadde kjøpt leilighet i Drøbak, før den var bygget. Prospektet ga en rekke opplysninger om utsikten fra leiligheten. Under befaring oppdaget klient at utsikten ikke var slik som den fremgikk av prospektet. Det ble fremmet reklamasjon men utbygger avviste denne.

Saken kom opp i Follo Tingrett og det ble der avsagt dom som ga klient fullt medhold, med både prisavslag på kr 300 000 og dekning av sakens omkostninger.

Av dommen går det klart frem at utsikten ikke er som den fremgikk av prospektet. Videre går det klart frem av dommen at kjøper har krav på prisavslag som skal utmåles på bakgrunn av den verdireduksjon leiligheten har fått som følge av redusert utsikt.

Dommen er i samsvar med RT 2003 s. 612 hvor det er vist til forarbeidene, Ot. prp nr 25 side 38 hvor det uttales: "dersom opplysningen anses å være egnet til å virke kjøpsmotiverende, vil det trolig være en presumsjon for at den også må vært det for den aktuelle kjøperen, med mindre det foreligger holdepunkter for å anta noe annet."

Drøbakadvokatene har spiss kompetanse på spørsmål knyttet til fast eiendom. Dommen i sin helhet kan leses ved å trykke her.

Trenger du bistand i en boligsak? Ta gjerne kontakt med Drøbakadvokatene: