Søksmål i barnefordelingssak

Mange får barn utenfor forhold og mange foreldre velger å avslutte eventuelt forhold. Hva skjer med barna, hvor skal barna bo og hvilket samvær skal avtales? Dette er noen av de spørsmålene mange stiller seg når foreldrene ikke lever sammen. Før eventuelt man inngir søksmål i barnefordelingssak, er det flere vilkår som må være oppfylt. Ta gjerne kontakt med vårt kontor dersom du trenger bistand i en sak om barnefordeling. Vi har bred erfaring med slike saker.

Meklingsattest ved barnefordeling

For det første er det et krav at foreldre med barn under 16 år møter til mekling. Mekling skjer på det lokale familievernkontoret. Foreldre plikter å møte til mekling, og må være til mekling i minst en time. Begrunnelsen for mekling er at foreldrene skal forsøke å komme frem til en utenrettslig løsning om foreldreansvar, daglig omsorg og samvær. Etter en time mekling kan hver av foreldrene kreve å få en meklingsattest. En meklingsattest er gyldig i seks måneder. En gyldig meklingsattest er nødvendig for å kunne gå til søksmål i en barnefordelingssak. Det er et såkalt absolutt prosesskrav at gyldig meklingsattest fremlegges for retten, med mindre det foreligger særlige forhold. Dersom det ikke foreligger gyldig meklingsattest, skal retten avvise søksmålet.


Stevning i barnefordelingssak

Dersom man har en gyldig meklingsattest kan barnefordelingssaken reises ved stevning til tingretten. Det er flere krav til hva en stevning må inneholde. Når stevningen er mottatt av retten vil stevningen forkynnes for saksøkte. Videre fastsetter retten en frist for innsendelse av såkalt tilsvar. Tilsvarsfristen er ofte to uker.


Barnefordelingssaker er prioriterte saker

Barnefordelingssaker er såkalte prioriterte saker for retten. Det betyr at barnefordelingssaker normalt blir berammet raskt etter at det er inngitt stevning til retten. Videre gir retten relativt korte frister for tilsvar. Dette følger direkte av barneloven § 59, første ledd, ved at dommeren skal "påskunde saka så mykje som mogeleg".


Saksforberedende møte i barnefordelingssak

Dommeren i barnefordelingssaken kan velge mellom flere alternative måter for å få foreldrene til å komme til enighet. Dommeren ser først på om det kan være aktuelt å mekle. En slik mekling finner sted ved et eller flere såkalte saksforberedende møter. Møtene er i en rettssal. Saksforberedende møter i barnefordelingssaker følger av barneloven § 61. Det oppnevnes ofte en sakkyndig psykolog som er tilstede under de saksforberedende møter. Hvis partene ikke kommer til enighet under saksforberedende møter, vil det avholdes hovedforhandling i saken.


Ta kontakt

Våre advokater arbeider mye med barnefordelingssaker. Ta gjerne kontakt for en nærmere vurdering av din sak. En første innledende vurdering av om du har en sak er kostnadsfri.