Sak om avskjed

Fått avskjed fra jobben?

Avskjed er en streng sanksjon fra arbeidsgiver som innebærer at arbeidstaker må fratre sin stilling med umiddelbar virkning. For arbeidstaker kan dette være svært inngripende. Du har imidlertid rettigheter etter arbeidsmiljøloven. Vi tilbyr bistand for arbeidstakere som har blitt gitt en avskjed.

Kontakt oss gjerne, så kan vi gi deg en gratis og uforpliktende førstevurdering.


Hovedvilkåret ved avskjed - grovt pliktbrudd

Grovt pliktbrudd er hovedvilkåret for avskjed. Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-14. Det innebærer med andre ord at arbeidsavtalen må være vesentlig misligholdt. Terskelen er høy. Rettspraksis viser at domstolene går grundig til verks i disse sakene og foretar brede rimelighetsvurderinger. Selv om en arbeidstaker har opptrådt kritikkverdig, er det langt ifra sikkert at det medfører avskjedsgrunn.


Saksbehandlingen i saker om avskjed

Rettspraksis viser at det stilles et overordnet ulovfestet krav om forsvarlig saksbehandling. Dersom det foreligger klare saksbehandlingsfeil og det er rimelig grunn til å tro at feilene har innvirket på arbeidsgivers vurdering, kan domstolene etter omstendighetene kjenne avskjeden ugyldig. Arbeidsgiver kan også risikere erstatningsansvar.


Fri rettshjelp

Det er mulig å søke om fri rettshjelp etter lov om fri rettshjelp dersom du som arbeidstaker har fått en avskjed. Vi kan ikke garantere for at det vil bli innvilget, men det er ihvertfall mulig å få det vesentligste av advokatutgiftene dekket av det offentlige i saker som dette. Vi kan sjekke ut dette nærmere for deg.

Ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende vurdering i kontaktskjemaet under.