Forhandlinger etter oppsigelse

Forhandlingsmøte i medhold av arbeidsmiljøloven § 17-3

Neste skritt etter en oppsigelse vil normalt være et såkalt forhandlingsmøte. Arbeidstaker har krav på at dette avholdes. Normalt vil begge parter være representert ved advokat. Ta gjerne kontakt hvis det er aktuelt for deg.


Hvorfor forhandlinger etter oppsigelse?

Hensikten er naturligvis å avklare hvorvidt det er mulig å bli enige om en minnelig løsning, som oftest i form av en sluttavtale. Det er vanligere enn de fleste tror. Begge parter er tjent med å unngå en rettslig prosess og derfor løses mange saker på denne måten. Hva innholdet i en slik sluttavtale skal være beror på forhandlingene. Det er full avtalefrihet.


Hvordan foregår forhandlingene?

Forhandlinger etter oppsigelse foregår selvfølgelig på mange ulike måter, men det er noen hovedtrekk som ofte går igjen. Forhandlingsmøte blir gjerne innledet med at arbeidstakersiden redegjør for hvorfor de mener oppsigelsen er ulovlig/ikke vil stå seg. Deretter redegjør arbeidsgiversiden for sin begrunnelse. Både advokatene og partene vil ofte fremme en rekke argumenter for sin sak. Så kommer man ofte inn i en fase hvor det blir mer fokus på eventuelle løsninger. Her vil det ofte være beløp i kroner og øre som er gjenstand for forhandlinger, men også en rekke andre punkter kan reguleres i en sluttavtale og bli gjenstand for diskusjoner.


Hva skjer om forhandlinger etter oppsigelse ikke fører frem til løsning?

Da er arbeidstaker hensett til å inngi søksmål for tingretten. Dersom partene samtykker kan det bli avholdt såkalt rettsmekling før selve rettssaken. Her vil det bli forsøkt meklet frem en løsning slik at man unngår at partene må møtes i retten under en hovedforhandling.


Vår erfaring er at de fleste saker løses før de havner i tingretten og at advokatbistand på forhandlingsmøte øker sannsynligheten for nettopp det. I alle tilfelle er du velkommen til å ta kontakt i kontaktskjemaet under dersom du ønsker bistand med forhandlinger etter oppsigelse.